Lekcija 1 – Crtanje kvadrata i pravougaonika

Uputstvo za instalaciju Pygame biblioteke

Uputstvo – Pygame

Video lekcija – Crtanje kvadrata i pravougaonika

Crtanje kvadrata i pravougaonika

Crtanje kvadrata i pravougaonika

U biblioteci PyGame možemo jednostavno crtati kvadrate i pravougaonike. Za to koristimo funkciju pg.draw.rect. Parametri funkcije su redom:

  • prozor na kome se crta,
  • boja,
  • uređena četvorka brojeva čija prva dva broja predstavljaju koordinate gornjeg levog temena pravougaonika, a druga dva predstavljaju redom njegovu širinu i visinu.
  • Četvrti parametar, koji predstavlja debljinu okvira pravougaonika u pikselima (ako se ne navede ili ako je 0, ceo pravougaonik ili kvadrat se ispunjava bojom)

Primer:

pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color(„black“), (170, 90, 40, 40))   # kvadrat

pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color(„black“), (110, 190, 80, 40))  # pravougaonik

pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color(„black“), (110, 190, 80, 40), 5)  # pravougaonik čiji je okvir debljine 5 piksela

Zadatak 1. Kreiraj progrma koji iscrtava: crveni pravougaonik čije je gorenje levo teme nalazi na kordinatama (50, 50), širina 200 piksela, visina 100 piksela, debljina linije 1 piksela i pravougaonik ispunjen crnom bojom  teme je na kordinama (75,75), širina 150 piskela, visina 50 piksela. Dimenzije prozora su (300, 200). Zadatak čuvati pod imenom pravougaonik.

import  pygame

pygame.init()

pygame.display.set_caption (’Pravougaonik’)
prozor=pygame.display.set_mode((300, 200))

prozor.fill (pygame.Color (‘white’))

pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color(„red“), (50, 50, 200, 100), 1)

pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color(„black“), (75, 75, 150, 50))

pygame.display.update()

while pygame.event.wait().type !=pygame.QUIT:

                         pass

pygame.quit()

Zadatak 2.  Kreiraj progrma koji iscrtava: crveni pravougaonik čije je gorenje levo teme nalazi na kordinatama (50, 50), širina 200 piksela, visina 100 piksela, debljina linije 1 piksela i pravougaonik ispunjen crnom bojom  teme je na kordinama (75,75), širina 150 piskela, visina 50 piksela. Dimenzije prozora su (300, 200). Zadatak sačuvaj u svom folederu pod imenom pravougaonik.

import  pygame

pygame.init()

pygame.display.set_caption (’Pravougaonik’)
prozor=pygame.display.set_mode((300, 200))

prozor.fill (pygame.Color (‘white’))

pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color(„red“), (50, 50, 200, 100), 1)

pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color(„black“), (75, 75, 150, 50))

pygame.display.update()

while pygame.event.wait().type !=pygame.QUIT:

                       pass

pygame.quit()

 

Zadatke 1 i 2. testiraj pomoću programskog jezika Python.

Dodatne materijale možete naći na sajtu petlja.org.

Sledeći zadatak uradi samostalno.

Zadatak 3.  Napiši program koji iscrtava redom  crveni, zeleni, plavi, crni i beli kvadrat dimenzije 50 puta 50 piksela, postavljene horizontalno jednog do drugog. Zadatak sačuvaj u svom računaru pod imenom kvadrat.

Urađen zadatak 3. pošalji nastavnici na mejl.

Srećan rad!

petlja.org